Навчально-виховний процес забезпечують 26 вчителів, серед яких 6 учителів зі званням «Старший учитель», 15 спеціалістів вищої категорії. П’ять учителів нагороджені почесним знаком «Відмінник освіти»: Геля Л.М., учитель української мови та літератури, Порпленко М.П., учитель історії, Кутна Г.Ю., учитель хімії, Козаченко Л. А., учитель правознавства, Соловей І. І., практичний психолог. За багаторічну сумлінну працю учитель історії Порпленко М.П. нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський». Очолює колектив вчителів заступник директора з навчальної роботи Рубаненко Людмила Іванівна.

Серед кращих педагогічних працівників училища доцільно відзначити: вчителя англійської мови Павлову Л. М., вчителя правознавство Козаченко Л. А., (за цікаве проведення уроків), вчителя інформатики Лісову Л. М. ( за впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій) і кращого класного керівника Соловей І. І
Педагогічний колектив училища працює над науково-методичною темою «Індивідуальна робота з учнями в умовах специфіки навчального закладу». Відповідно до основних завдань училища, головною метою навчання є формування особистості учня, адаптованого до життя в суспільстві, та створення умов для здобуття повноцінної освіти учнями.
Учні закладу працюють у насиченому режимі навчання та тренування. Важко поєднати ці два процеси, і тому весь педагогічний колектив стає на захисті інтересів дітей.
Основним документом, що регулює навчально-виховний процес в училищі, є робочий навчальний план, затверджений Головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, який складений на основі вимог законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту». Робочий навчальний план відповідає п’ятиденному робочому тижню. Сумарне навантаження учнів відповідає Типовим навчальним планам.
Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріативної так і варіативної складової навчального плану. Навчальний план училища охоплює таку сукупність предметів: базові загальноосвітні навчальні дисципліни, профільні предмети.

За рахунок варіативної складової навчального плану надано години на:
Вивчення предметів

Української літератури, біології, історії, математики

Факультативу з психології

У 8 класі «Рівний – рівному»

Навчання проводиться:
7 – 11 клас
Скомплектовано 12 класів
314 учнів
Навчальний рік розпочинається з 1 вересня і закінчується 24 травня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
семестр

з 1 вересня по 28 грудня

семестр

з 14 січня по 24 травня

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
Осінні

 з 29 жовтня по 4 листопада

Зимові

з 29 грудня по 13 січня

Весняні

з 25 березня по 31 березня

Навчальним планом передбачені навчальні екскурсії та навчальна практика. Практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08.№1/9 61.
У випускних 9-х, 11-х класах проводиться ДПА навчальних досягнень учнів відповідно до положення про ДПА, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
Учні, які знаходяться на міжнародних змаганнях та навчально- тренувальних зборах з метою підготовки до міжнародних змагань, за погодженням Головного управління освіти і науки Київської обласної

Навчально-методична робота

Забезпечити адекватну реакцію на інноваційні процеси освіти покладено на вчителя, який має підтримувати належну професійну форму. І цьому допомагає добре налаштована шкільна методична робота, яку очолює заступник директора, голова методичної ради училища Шита Тетяна Анатоліївна. Методична служба училища покликана вивчати та аналізувати стан навчально-виховного процесу, надавати педагогічному колективу допомогу, спрямовану на впровадження нових форм і методів його організації, розробку методичних рекомендацій, планування роботи, поліпшення діяльності предметних циклових комісій.

Головні напрямки методичної роботи в училищі:

 • формування педагогічної культури, підвищення рівня педагогічної кваліфікації, професійної майстерності педагогічних працівників, індивідуальні форми методичної роботи в училищі;
 • комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення, впровадження передового досвіду;
 • удосконалення змісту форм і методів організації навчально-виховної діяльності на основі принципів гуманізації, демократизації, поєднання навчання зі спортивною діяльністю;
 • педагогіка співробітництва, спільна творча діяльність педагогів та учнів.

Структура методичної роботи Броварського вищого училища фізичної культури

В коледжі працюють такі предметні циклові комісії вчителів:

 • філологічного циклу (керівник Довгодько Н.О.);
 • математики , інформатики та фізики (керівник Лісова Л.М.);
 • іноземної мови (керівник Павлова Л.М.);
 • суспільних дисциплін (керівник Козаченко Л.А.);
 • природничо циклу (керівник Бредак О.В.);
 • естетично-технічного циклу (керівник Рубайло А.В.)
 • класних керівників (керівник Селюк Т.М.);
 • вихователів (керівник Кропачова Л.П.).

Учителі філологічного циклу (Геля Л.М., Довгодько Н.О., Гегач Л.Я., Ряба В.С.) на своїх уроках упроваджують особистісно-орієнтоване навчання. Розвиток здібностей кожного учня – головне завдання особистісно-орієнтованої педагогіки, яке використовується кожним учителем-філологом.
Учителями математики, інформатики та фізики (Лісовою Л.В., Розвожчик Т.І., Любимовим О.І., Шитою Т.А.., Гулюк С.В.) акцентується увага на самостійній роботі при вивченні математики та інформатики. Одне з головних завдань сучасної математики – навчити учнів самостійно працювати, темпи надходження наукової інформації надзвичайно зросли і практично кожній людині, яка хоче мати роботу та продуктивно працювати, необхідно весь час поповнювати свої знання, а то й перенавчатися, а це можливе лише за наявності сформованих умінь і навичок самостійної роботи.

Самостійна робота на уроках математики проводиться в диференційовано-груповій і фронтальних формах. Учителі суспільних дисциплін ( Козаченко Л.А., Рубаненко Л.І., Селюк Т.М., Порпленко М.П., Рубайло А.В.) працюють над проблемою «Використання нетрадиційних форм роботи в процесі викладання суспільних дисциплін». На своїх уроках вони використовують такі елементи нетрадиційних форм як рольова гра, театралізовані вистави та інші. Учителі природничого циклу ( Кутна Г.Ю., Бредак О.В., Шовкун Н.О.) на своїх уроках інтерактивні форми роботи. Інтерактивні методи навчання активізують діяльність учнів, розвивають їхнє мислення вміння спілкуватись, розмірковувати та приймати рішення.

В своїй роботі вчителі використовують такі методи як «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Коло ідей» та інші. Робота циклової комісії учителів іноземних мов (Павлова Л.М., Ануфрієва О.А.. Боярська Т.Ф.) узгоджена з планом роботи училища і спланована з урахуванням основних напрямків розвитку освіти, педагогіки, психології, потреб науково-методичного забезпечення діяльності вчителів, максимальної самореалізації педагога, формування готовності вчителя до педагогічної творчості. Науково-методичною проблемою, над якою працюють викладачі даної циклової комісії, є «Реалізація особистісного підходу до учнів в умовах специфіки закладу.

Повсякденне керівництво навчально-виховною роботою здійснює класний керівник. Циклова комісія класних керівників обєднує 12 класних керівників. На класного керівника покладається розв’язання завдань, передбачених головною метою національного виховання на сучасному етапі. Головною метою виховання учнів в училищі є передання молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, формування особистісних рис громадянина України та розвиток індивідуальних здібностей і талантів. Діяльність класного керівника в класі чітко планується. Складовими діяльності класного керівника є індивідуальна і колективна робота з учнями класу, співпраця з вчителями-предметниками, вчителями зі спорту, психологом, батьками.

Робота вчителів естетично-технічного циклу (Рубайло А.В., Ігнашова Л.В., Пілецька Т.К., Бондаренко В.В.) направлена на формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнічного, інформаційного суспільства , життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення,
виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їхнім бажанням і з зарахуванням індивідуальних можливостей. На уроках музики та образотворчого мистецтва вчителі залучають учнів до творчого пізнання культурної спадщини нашого народу, до розкриття краси української обрядовості, прищеплюють любов до рідного краю.